BİZE ULAŞIN

Müşteri Aydınlatma Metni

Provitanya Gıda Sanayi Ticaret LTD.ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin işlenmesi konusuna büyük hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 uyarınca, siz değerli üyelerimizin kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerine ilişkin hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Provitanya tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenecektir.

2. Kişisel Veri Nedir?
KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda siz üyelerimizin

- Ad – soyad bilgileri (Kimlik Verileri),
- Adres, e-posta adresi ve telefon numarası bilgileri (İletişim Verileri),
- Kredi kartı, banka hesabı bilgileri (Finansal Veriler),
- Alışveriş, alışveriş geçmişi bilgileri (Müşteri İşlem Verileri),
- Pazarlama bilgileri, alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler (Pazarlama Verileri),
- Dilek, şikayet ve itibar yönetimi bilgileri (Talep, Şikayet Ve İtibar Yönetimi Verisi),
- Provitanya hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri (Lokasyon Verisi),
- Üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Provitanya hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Provitanya ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, alışveriş tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz sayfa kategorileri, kullanım sırasında oluşan hatalar (Kullanıcı Bilgileri),
- Log in credential bilgileri, parola bilgileri, IP adresi (İşlem Güvenliği Bilgisi), aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.


3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Provitanya tarafından elektronik veya fiziki yollarla toplanan kişisel verileriniz:
  - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  - Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
  - Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
  - Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
  - İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  - İş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin icrası,
  - İş ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  - Mal alış, satış, satış sonrası süreçlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülebilmesi,
  - Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
  - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
  - Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
  - Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  - Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  - Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
  - Talep ve şikayetlerin takibi,
  - Ürün/ hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
  - Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
  - Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilebilmesi,
  - Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  - Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile

KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.
 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz Provitanya ile kurduğunuz işbu üyelik sözleşmesi aracılığıyla elektronik yollarla elde edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır.

İşbu toplama faaliyeti esnasında, ilgili işleme sürecinin KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5’te yer alan şartlara uygun olması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz.


5. Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları Nelerdir?
Kişisel verileriniz, işbu metnin 3. Maddesinde yer alan veri işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesine istinaden Hardline Nutrition genel merkezine ve üçüncü kişilere (tedarikçiler, danışmanlar, hukuk müşaviri, mali müşavir, iş ortakları, bilgi teknolojisi hizmeti sağlayan kuruluşlar, yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşları) aktarılmaktadır veya aktarılabilecektir. İşbu aktarma faaliyeti, bilgi teknolojisi ve barındırma hizmetinin yurtdışı kaynaklı olması dolayısıyla yurtiçinde ve/veya yurtdışında gerçekleşmektedir.


6. KVKK Kapsamında Haklarınız
KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://www.provitanya.com/ adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.